کودمیکرو کیوی

کودمیکرو کیوی

0تومان

کودمیکرو کیوی

کودمیکرو کیوی

معرفی:

میکرو کیوی کود مرکب حاوی تمام عناصر غذایی مورد نیاز درخت کیوی است. این کود به نحوی فرموله شده است که با رهاسازی تدریجی تمامی عناصر در زمان مناسب در اختیار گیاه قرار می­دهد. کود میکرو کیوی اولین کود اختصاصی درختان کیوی در ایران است که با تامین تمام عناصر غذایی موجب افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصول کیوی می­گردد.

ترکیبات:

عناصر ماکرو (درصد)

عناصر میکرو (قسمت در میلیون ppm)

Total N

NH4NO3UreaP2O5K2OFeMnCuZnBMo
۱۵۳۶۶۵۱۵۱۰۰۰۵۰۰۵۰۰۵۰۰۵۰۰

۵۰

 

راهنمای کاربرد:

محصول

زمان کاربردمقدار کاربرد
کیویدر زمستان یا بهار همراه کود دامی به صورت چالکود استفاده شود.

۱۵۰ تا ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار

 

توجه:

  • فروشگاه آند در قبال عواملی که خارج از کنترل شرکت بوده و یا در اثر استفاده نادرست از محصول باشد، مسئولیتی نمی­پذیرد.
  • در مصرف این کود به تنهایی و یا در اختلاط با سایر کودها و سموم، حتماً ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.
  • مقادیر توصیه شده به صورت کلی بوده و توصیه می­شود برای حصول اطمینان با کارشناسان منطقه­ای ما مشورت شود.