ميكرو-زرد

0تومان

ميكروزرد

معرفی:
کود میکرو زرد دارای درصد بالای نیتروژن بوده و برای رفع نیاز گیاه به این عنصر فرموله شده است. این کود درصد متفاوتی از فرم های مختلف نیتروژن (نیترات ۱٫۷۹، آمونیوم ۶٫۸۴ و اوره ۲۱٫۳۷ درصد) داشته و تعادل مناسبی را در گیاه ایجاد می نماید به گونه ای که تنفس ریشه را کنترل می کند. تعادل یون های موجود باعث متعادل ماندن pH محیط اطراف ریشه شده و جذب عناصر غذایی افزایش می یابد. از آنجائیکه نیترات جذب شده می بایست در گیاه احیاء شده و در ترکیبات آلی مورد استفاده قرار گیرد در شرایط رشد سریع گیاه این مسئله می تواند بخشی از انرژی گیاه را گرفته و مدت زیادی را صرف تبدیل نیترات به آمونیوم نماید. بنابراین کود میکرو زرد با داشتن درصد بالای آمونیوم این مسئله را حل نموده و مطابق با رشد سریع گیاه فرموله شده است. مصرف این کود در زمان رشد سریع گیاه توصیه می شود. کود میکرو زرد ترکیب کاملی از عناصر غذایی مورد نیاز همه گیاهان است. این کود حلالیت بالایی داشته و فاقد یون های کلر، سدیم و فاقد خطر نمک زایی در خاک است.

مزایای کود میکروسبز:
 افزایش رشد رویشی گیاه.
 دارای تکنولوژی جذب سریع و توانایی واکنش سریع.
 دارای فرم های صد در صد قابل جذب ازت، فسفر و پتاسیم.
 وجود عناصر کم مصرف به صورت کلاته.
 افزایش میزان کلروفیل گیاه.
 افزایش کیفیت و کمیت محصول.

ترکیبات:

عناصر ماکرو (درصد)

عناصر میکرو (قسمت در میلیون ppm)

Total N

NH4NO3UreaP2O5K2OFeMnCuZnBMoFree Chelate
۳۰۱٫۷۹۶٫۸۴۲۱٫۲۷۶۶۱۰۰۰۵۰۰۵۰۰۵۰۰۲۰۰۵

۱۰۰۰۰

 

راهنمای کاربرد:

محصول

مرحله رشديهمراه آبياريمحلول‌پاشي
گندم، جو، برنجپنجه‌زني، ساقه رفتن و شروع خوشه‌دهيدر هر مرحله ۵ تا ۷ كيلو در هكتار

محلول‌پاشي با غلظت ۴ـ۲ در هزار

ذرت علوفه‌اي و دانه‌اي

۶ برگي، قبل از ظهور گل نر و قبل از لقاح
پنبه

۶ تا ۸ برگي، قبل از گلدهي و قبل از باز شدن غوزه

محلول‌پاشي با غلظت ۵ـ۲ در هزار

 

سيب‌زميني و چغندرقند

از مرحله شش برگي تا قبل از تشكيل غده در سه نوبت
يونجه و شبدر

بعد از هر چين

سبزيجات و صيفي‌جات

پس از تشكيل سيستم ريشه‌اي تا تشكيل ميوه ۳ تا ۴ نوبت
كلزاخروج گياه از مرحله روزت، قبل از گلدهي از ۵ تا ۶ برگي ۳ نوبت

در هر مرحله ۷ تا ۱۰ كيلو در هكتار

انگور

از ظهور برگچه‌ها تا قبل از گلدهي و دو هفته بعد از لقاح تا زمانيكه دانه انگور اندازه نخود شود، ۳ نوبتدر هر مرحله ۴ تا ۶ كيلو در هكتارمحلول‌پاشي با غلظت ۴ـ۲ در هزار
پستهبعد از مرحله گلدهي ۲ تا ۳ نوبتاز طريق ريشه در هر مرحله ۵ تا ۶ كيلو در هكتار

با سموم قابل اختلاط ۳ در هزار و بدون اختلاط ۴ تا ۵ در هزار

درختان ميوه دانه‌دار و هسته‌دار

۲ هفته بعد از ريزش گلبرگ‌ها تا رنگ برگرداندن ۳ تا ۴ نوبتدر هر مرحله هر درخت ۲۰ تا ۴۰ گرممحلول‌پاشي با غلظت ۴ـ۲ در هزار
مركبات

پس از شروع رشد مجدد در اواخر زمستان تا ظهور گل ۲ هفته بعد از ريزش گلبرگ‌ها تا رنگ برگرداندن

زيتون

پس از شروع رشد مجدد در اواخر زمستان تا ظهور گل ۲ هفته بعد از ريزش گلبرگ‌ها تا ميوه اندازه نخود شود
گلخانه‌ها و گياهان زينتياوايل رشد رويشي و قبل از تشكيل جوانه گل ۲ تا ۳ نوبت

در هر مرحله هر گلدان ۵ تا ۱۰ گرم

چمن

هر ۳ هفته يكبار

در هر مرحله ۱۰ تا ۱۵ گرم در متر مربع

 

توجه:
 شرکت گیاه در قبال عواملی که خارج از کنترل شرکت بوده و یا در اثر استفاده نادرست از محصول باشد، مسئولیتی نمی پذیرد.
 در مصرف این کود به تنهایی و یا در اختلاط با سایر کودها و سموم، حتماً ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.
 مقادیر توصیه شده به صورت کلی بوده و توصیه می شود برای حصول اطمینان با کارشناسان منطقه ای شرک گیاه مشورت شود.

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) 0 x 0 x 0
وزن 0 Kilogram